شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 53 - گزیده اشعار سراج الدین قمری آملی

شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 53 - گزیده اشعار سراج الدین قمری آملی
Language
Genre:
Pages:
108
Goodreads Rating:
3.60
Published:
2010 by انتشارات امیرکبیر، 1389

عنوان: شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 53 - گزیده اشعار سراج الدین قمری آملی؛ شاعر: سراج الدین قمری آملی؛ به کوشش: یدالله شکری؛ تهران، امیرکبیر، 1365؛ در 108 ص؛ چاپ سوم 1379؛ شابک: 9640005878؛ موضوع: نمونه شعر قرن هفتم هجری - فرن 13 م گزیده ای است از اشعار سراج الدین آملی شاعر قرن شش و هفت. متشکل از غزلیات، قصاید، ترکیب بندها، رباعیات، و قطعات.